Tüzük

Tüzük

Kanunun emredici hükümlerine uyularak oluşturulmuş, sivil toplum kuruluşlarının anayasasıdır.

TÜRKİYE AYAKKABI SANAYİCİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

BÖLÜM 1

Derneğin Adı:
MADDE 1- Derneğin adı Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneğidir.

Derneğin Merkezi, Adresi:
MADDE 2- Derneğin Merkezi İstanbul’dadır.

Derneğin Amacı:
MADDE 3- Dernek, Ayakkabı sanayini kendilerine meslek haline getiren veya bu sanayi koluna bilgi ve yetenekleriyle katkıda bulunan gerçek kişileri çatısı altında toplayarak bu sanayi kolunu yükseltme amacıyla dayanışma ve güvenli çalışmayı sağlamayı, ayakkabı üretiminin teknik ve ekonomik açıdan gelişmesi için çaba sarf etmeyi, ayakkabı sanayinin mesleki ve sosyal ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamayı hedef almıştır.
Dernek amaçlarının gerçekleşmesinde Türk Devleti’nin Milleti ve Ülkesi ile bölünmez bütünlüğü, milli egemenliğin ve cumhuriyetin korunması, Atatürk ilkelerinin yaşatılması demokratik ilkelerden ayrılmadan faaliyet gösterilmesi asıldır.

Derneğin Çalışma Konusu:
MADDE 4- Derneğin Çalışma Konuları Şunlardır:
a) Türkiye ayakkabı sanayi ile ilgili olan konuları inceleyerek, bu sanayi kolunun gelişmesine yardımcı ve gerekli olacak konuları tespit etmek, bu konularla ilgili kanun ve kararnamelerin düzenlenmesinde yardımcı olmak, ilgili makamlarla temas kurarak sanayinin sorunlarının hallinde dileklerini sunmak.
b) Üyelerin mesleki eğitimi,bilgi ve tecrübelerini yükseltmek için faaliyette bulunmak.
c) Gerek ülke içinde ve gerekse yurt dışında ayakkabı ve yan sanayi mamullerindeki gelişmeleri yakından takip etmek, incelemek, toplantı ve seminerlere katılmak, toplantılar tertip etmek, bu konudaki gelişmeleri üyelerine aktarmak.
d) Dernek üyesi olan sanayicilerin önem taşıyan ihtiyaçlarını tayin ve tespit ederek bunların sağlanması için gerekli resmi kuruluşlarla ilişki kurmak ve bu konuların neticeye bağlanması için gayret sarf etmek.
e) Ayakkabı sanayicilerin dileklerini dernek Yönetim Kurulunca uygun görüldüğünde ilgili makamlara sunmak ve bildirmek.
f) Konusu içinde kalarak ve amaçlara uygun olarak her türlü yayını teşvik etmek ve izlemek.
g) Yurt içinde konuyla ilgili inceleme gezileri düzenlemek.
h) Dernek üyesi işveren işçi münasebetlerinin en iyi şekilde olmasına iş ahengi birlik ve beraberliğini temine çalışmak.
i) Dernek üyelerinin hammadde temininde karşılaştıkları zorluklara ve fiyat spekülasyonuna engel olacak tedbirler almaya çalışmak.
j) Sanayi kolunda çalışan kamu kuruluşları ile birlikte derneğin amaçları çerçevesinde koordine çalışmalar yapmak.
k) Organize sanayi bölgelerinin kurulmasına yardımcı olarak sektörün gelişmesi için her türlü destek, yardım ve bilgiyi sağlamak.
l) Ayakkabı sanayinin gelişmesi için bir eğitim kuruluşunun gerçekleşmesi yönünde çaba sarf etmek.
m) Ayakkabı üretiminin standartlaşması, kalitesinin düzelmesi ve gerekli araştırmaların yapılabilmesi için enstitünün kurulmasına gayret sarf etmek, ortak amaçlı bir laboratuar ve araştırma tesisinin kurulmasında öncü olmak.
Dernek yukarıda belirten amacın gerçekleşmesi için;
· toplantılar,gösteriler,geziler,bilimsel çalışmalar ve sergiler düzenleyebilir,
· yayında bulunabilir,
· arşiv oluşturabilir,
· plan ve proje yaptırabilir ve bunlar için yarışma açabilir ve sonucunu uygulayabilir,
· yurt içinde yöresel bürolar açabilir,
· mesleki vakıflar kurabilir,kurdurabilir veya bu tür vakıflara üye olabilir,
· yurt dışında uluslar arası mesleki kuruluşlara üye olabilir,
· yurt içinde veya yurt dışında mesleki kuruluşlar,dernek veya vakıflarla iş birliği yapabilir.
· Taşınır ve taşınmaz edinebilir ve satabilir.
· Tüzük Amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi işletme kurabilir. İşletebilir. Mevcut şirketlere ortak alabilir.Yatırım yapabilir.

Derneğin Çalışma Biçimi:
MADDE 5- Dernek amaç ve hedeflerini gerçekleştirebilmek için T.C üzerinde bölge,ırk,din,mezhep,kültür ve dil ayrılıkları gözetmeden siyasi faaliyette bulunmadan, demokratik ilkelerden ayrılmadan faaliyet gösterecektir.
 

Dernek Kurucuları:
MADDE 6- Dernek kurucularının ad ve soyadları, meslek veya sanatları, ve tabiiyetleri aşağıdadır.
Adı,Soyadı,Tabiiyeti,Mesleği,Adresi
R.Ali YEŞİL – T.C. – Sanayici – Ataköy 1. Kısım F-26 D.8 Bakırköy
K.İnci BURGUCU – T.C.- Ticaret – İstasyon Cad. No: 32 D:5 Yeşilyurt
M.Zeki BURGUCU – T.C. – Ticaret – İstasyon Cad. No:32 D:5 Yeşilyurt
Erdal Nuri SARAÇ – T.C. – Sanayici – Taş Mektep Sok. No:58/5 Erenköy
Hasan Cem BOYNER – T.C. – Sanayici – Altınyıldız Sitesi No: 3/5 Yenibosna
Hikmet Nazif KURŞUNOĞLU – T.C. – Ticaret – Halkalı Cad. Toplu Kon. c:30 D:21 Yeşilköy
Mehmet Emin CANKURTARAN – T.C. – Sanayici –Köy Başı Cad. Yalılar Apt. No:57/5 Yeşilköy
Erol KUŞGÖZ – T.C. – Ticaret –Güvenlik Cad. 193/16 Güven Evler / Ankara
M.İlhan ARSLAN – T.C. – Kimya Mühendisi Bebek Arifpaşa Korusu No:16 / 9
Yaşar KUŞGÖZ – T.C. – Ticaret – Aşağı Ayrancı Güvenlik Cad. 103 / 11 Ankara
Atilla ÜLKÜMEN – T.C. – Fab. Müdürü – Cemil Topuzlu Cad. Onur Apt. 75 / 1 Kadıköy
Jak LEVİ – T.C. – Sanayici – 3. Levent Manolyalı Sok. No:24 İstanbul
Muzaffer CEBECİ – T.C. – Sanayici – Bahçeler Sok. Ceylan Apt. N:3 D:5 M.Köy
Cem HAKKO – T.C. – Sanayici – Arif Paşa Korusu No:16 / 17 -8 Bebek
Hasan YELMEN – T.C. – Kimya Mühendisi – Saçı Sok. N:2 Florya
İhsan YEŞİL – T.C. – Sanayici – 1.Kısım A.32 D:21 Ataköy

BÖLÜM 2
DERNEĞE ÜYELİK VE ÜYELERİN HAKLARI

Derneğe Üye Olma:
MADDE 7–
Derneğin Asil ve Fahri olmak üzere iki tür üyesi vardır.

a-Asil Üyeler: Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş saraciye, sayadan mamul komple ayakkabı imalatı ve ticareti ile bilfiil uğraşan, sanayici sıfatını taşıyan ve sanayi odasına kayıtlı bulunan tüzel ve gerçek kişiler ve/veya sektöre ve derneğin amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunabilecek sektörde çalışan profesyonel yönetici gerçek kişiler ve zimmet, rüşvet, irtikap, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, kaçakçılık, resmi ihale ve alımlara fesat karıştırma, terör eylemlerine katılma ve bu eylemleri tahrik teşvik suçlarından mahkum olmamış olmak koşulu ile derneğe üye olabilirler. Türk vatandaşı olmayanlar ancak Türk vatandaşlarında aranan koşullardan başka Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip iseler üye olabilirler. Dernek Yönetim Kurulu üyelik için üyelik formu doldurarak yapılan müracaatları en çok 30 gün içerisinde üyeliğe kabul veya isteğinin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucu müracaat sahibine yazıyla duyurmak zorundadır.
b-Fahri Üyeler: Bilimsel ve mesleki değer ve tecrübelerinden faydalanacağına kanaat getirilen veya mesleği bırakmış olması nedeniyle asıl üyelik sıfatını kaybetmiş olanlar Yönetim Kurulunun oybirliği ile alacağı karar üzerine fahri üye olarak alınabilirler. Fahri üyelerin oy hakkı yoktur. Fahri üyeler için ikamet şartı aranmaz ve bu tür üyeler istedikleri taktirde aidat verebilirler.
 

Üyelikten Çıkma:
MADDE 8-
Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir. Ancak dernekten çıkmayı arzu eden üyeler istifalarını derneğe yazılı olarak vermek zorundadırlar.
 

Üyelikten Çıkarılma:
MADDE 9-
Aşağıda yazılı hallerde üyeler Yönetim Kurulunun kararı ve bunun Genel Kurul tarafından onaylanması ile üyelikten çıkartılabilir. Yönetim Kurulunun kararından sonra bu karar Genel Kurul’da oylanana kadar askıya alınır.
a) Derneğin amaç ve hedeflerine aykırı davranışlarda bulunmak,
b) Dernek tüzüğü hükümlerine, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uymamak,
c) Derneğe karşı olan mali yükümlülüklerini, Yönetim Kurulunca kabule şayan bir sebep olmadıkça yükümlülüklerini yerine getirmemek,
d) İş bu tüzük ve mevzuat hükümlerine göre üye olabilme niteliğini yitirmiş olanlar,
e) Mahcurluklarına hüküm olanlar
Dernek üyeliğinden çıkarılırlar.
 

Üyelerin Hakları:
MADDE 10-
Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin bir oy hakkı vardır.. Fahri üyeler istedikleri takdirde aidat verebilirler. Fahri üyelerin oy hakları yoktur.

BÖLÜM 3

DERNEĞİN ORGANLARI
MADDE 11-
Derneğin organları şunlardır;
a) Genel Kurul
b) Yönetim Kurulu
c) Denetleme Kurulu
d) Disiplin Kurulu
 

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli:
MADDE 12-
Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı asil üyelerden oluşur. Her dernek asil üyesinin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye olan gerçek kişiler oylarını bizzat kullanmak zorundadır, tüzel kişilerin oyları ise dernek nezdinde kayıtlı, tüzel kişi temsilcisi tarafından kullanılır. Üyelerin vekâleten oy kullanma hakkı yoktur.  Geçmiş dönemlere ilişkin aidat borcu olan üyeler Genel Kurul toplantılarına katılamaz, gündemde bulunan veya gündeme eklenen konularda söz alamaz, Genel Kurulda oy kullanamaz. Aidat borcunu ödediği takdirde bu yasakları kalkar.


Toplanma Zamanı:
MADDE 13-
Genel Kurul, 3 yılda bir Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine Mayıs ayında olağan toplantısını yapar. Olağan toplantı dışında Genel Kurul, yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağan üstü toplanır. Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır. Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinde beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içerisinde toplantıya çağırmazsa denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
 

Çağrı Usulü:
MADDE 14-
Yönetim Kurulunun, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerini tespit eden liste üzerinden yapılır. Genel Kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden günü saati yeri ve gündemi mahalli bir gazete ile ilan edilmek veya yazılı yada e-posta ile bildirmek suretiyle toplantıya çağırılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa 2. Toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı başka bir sebep ile geri bırakılırsa bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle , toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az altmış günden fazla olamaz.
Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
 

Toplantının Yeri:
MADDE 15-
Genel Kurul toplantıları dernek merkezinde veya Yönetim kurululun belirleyeceği İstanbul il sınırları içinde bir yerde yapılır.
 

Toplantı Yeter Sayısı:
MADDE 16-
Genel Kurul, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayısı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

Toplantının yapılış Usulü:
MADDE 17
- Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu üyeleri veya Yönetim Kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesi göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar, geçmiş dönem aidat borçlarının tamamını en geç Genel Kurul Toplantı başlangıç saatine kadar ödememiş olanlar ile Genel Kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar ayrı bir bölümde Genel Kurul toplantısını izleyebilir. Tüzüğün 14. Maddesinde belirtilen tam sayı sağlanmışsa durum bir tutanak ile tespit edilir. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir Başkan veya yeteri kadar Başkan Vekili ile Katip seçilir.

Toplantı Yönetimi ve Güvenliğinin sağlanması Divan başkanına aittir. Genel Kurul, gündemindeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel Kurulda her bir üyenin bir oy hakkı vardır

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.
Mahkemece kayyum atanması veya Medeni Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması hallinde bu maddede Yönetim Kuruluna verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.
Olağan veya olağan üstü Genel Kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren Genel Kurul sonuç bildirimi ve ekleri Yönetim Kurulu başkanı tarafından mülkü idare amirliğine bildirilir. Genel Kurul sonuç bildirimleri, dernek Yönetim Kurulu tarafından yetki verilen bir Yönetim Kurulu üyesi tarafından da yapılabilir. Bildirimin yapılmamasından Yönetim Kurulu Başkanı sorumludur.
 

Toplantıda Görüşülecek Konular:
MADDE 18-
Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
 

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
Madde 19-
Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.
1-Dernek organlarının seçilmesi,
2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
5-Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,
6- Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,
7-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
8-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
9-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
10-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
11-Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi husun da yönetim kuruluna yetki verilmesi,
12-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
13-Derneğin vakıf kurması,
14-Derneğin fesih edilmesi,
15-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
16-Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,
17-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

Oy Kullanma ve Karar Alma ve Usul Şekilleri:
MADDE 20-
Oylar gizli veya açık olarak belirlenir. Gizli oylar Yönetim Kurulu tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının, üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra mühürlenmiş ve içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.
Açık oylamada ise Genel Kurul başkanının belirlediği yöntem uygulanır. Tüzükte başkaca bir çoğunluk gösterilmemişse geçerli oyların yarıdan bir fazlasına erişen aday kararlaştırılmış olur.
Medeni yasanın 76. maddesi hükümlerine göre bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımı ile alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının kanunda yazılı çağrı usulüne uyulmaksızın bir araya gelerek aldıkları geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.
 

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği
MADDE 21-
Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.
Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.
 

Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Başkan Yardımcısının Seçilmesi ve Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

MADDE 22- Yönetim Kurulu Genel Kurul tarafından üç yıl için liste halinde seçilen bir başkan, bir başkan vekili ile 13 asil ve 15 yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında sayıları üçü geçmemek üzere başkan yardımcılarını, bir saymanı ve genel sekreteri seçer.

Yönetim kurulu tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Mazeretsiz ardı ardına üç toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesinin yönetim kurulu kararı ile yönetim kurulu üyeliği son bulur.

____ Yönetim Kurulu başkanı aynı zamanda dernek başkanıdır. Aynı kişi en fazla ardı ardına iki dönem Dernek Başkanlığı yapabilir. Yönetim Kurulu Başkanlığının herhangi bir sebeple boşalması halinde Başkan vekili ilk seçimli genel kurula kadar Başkanlık görevini yürütür. Yönetim kurulu başkan vekilliğinin herhangi bir sebeple boşalması halinde ise yapılacak ilk yönetim kurulu toplantısında yönetim kurulu üyeleri arasından ilk seçimli genel kurula kadar başkan vekili seçilir.

Yönetim kurulu asil üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurul sonucu oluşan yönetim kurulu liste sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.


Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,
2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,
4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
5-Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
6-Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,
7-Gereli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
8-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
9-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
10-Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
11-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
12-Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,
13-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
 

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
MADDE 23-
Denetim Kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurul sonucu oluşan denetim kurulu liste sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Disiplin Kurulu:
MADDE 24-
Disiplin kurulu, Genel Kurul tarafından gizli oyla 3 yıl süre için seçilen 3 asil üyeden oluşur. Üç de yedek üye seçilir.

Asil üyeler ilk toplantıda aralarından birini başkan seçerler. Başkanın mazereti halinde üyelerden biri kurula başkanlık eder. Kurulun toplantı nisabı asil üye sayısının salt çoğunluğudur. Asil üyelerden birinin herhangi mazeretle ayrılması halinde yerine genel kurul sonucu oluşan disiplin kurulu liste sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Disiplin kurulu; Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya denetim kurulunun havale edeceği meseleleri görüşmek üzere toplanır. Kurulun görüşmeleri gizlidir. Yapılacak çağrıyı izleyen hafta içinde disiplin kurulu meseleyi inceler ve en kısa zamanda karara bağlar. Kararlar gizli oyla ve asil üye tamsayısının salt çoğunluğuyla verilir.

Disiplin Kurulunun Görev ve Yetkileri:
MADDE 25- Disiplin kurulu, dernek yetkili organlarının isteği üzerine Dernek Tüzüğü,Genel Kurul, Yönetim Kurulu kararlarına aykırı hareket ettiği ileri sürülen veya üyelik yükümlülüklerini yerine getirmeyen üyeler hakkında uyarı, kınama cezası verir. İş bu tüzüğün 9. maddesinde sayılan haller sebebiyle disiplin kuruluna sunulmak üzere Yönetim Kuruluna teklifte bulunulur.
 

YÜKSEK İSTİŞARE KURULU

MADDE-26 YÜKSEK İSTİŞARE KURULUNUN OLUŞUMU VE GÖREVLERİ

1- Yönetim Kurulunun çalışma programına göre alacağı kararlara ve yapacağı uygulamalar yardımcı olmak üzere danışma mahiyetinde çalışmalar yapar.

2- Yüksek İstişare kurulu; Toplumda Ayakkabı veya ayakkabı yan sanayi sektörlerinde başarıları ile saygınlık kazanmış kişiler tarafından TASD Yönetim Kurulunun tavsiyei ile TASD Genel Kurulunca seçilir. Genel Kurul tarafından eçilecek en az 4 ile en fazla 10 üye,

3- Geçmiş dönemde TASD Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Üyeler ve mevut Tasd Yönetim Kurulu Başkanı doğal üyelerdşr.

4-Yüksek İstişare kurulu kendi aralarında üç yıllığına bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter seçer.

5- Yüksek İstişare Kurulu görev süresi Yönetim Kurulu görev süresi ile sınırlıdır. Yönetim Kurulunun görev süresi sona erdiğinde kendiliğinden sona erer.

6- Yüksek İstişare Kurulu, tüm üyelerin önceden haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir.

7- Yüksek İstişare Kurulu Derneği Genel politikası hakkında tavsiyelerde bulunur. TASD Yönetim Kurulu toplantılarına İstişare Kurulu başkanı veya Başkan Yardımcısı dinleyicisi olarak katılabilir. Ancak Dernek yönetiminde oy kullanamazlar.

8- Yüksek İstişare kurulu Dernek Yönetim Kurulunun Dernek amaçlarının gerçekleşmesi için yapılan faaliyetler ile diğer ihtiyaç duyulan konularda istişare ettiği organıdır.

9- Yüksek İstişare Kurulunun amacı Türkiye Ayakkabı Sanayisinin dünya piyasalarında yarattığı markalar ile rekabet gücünü artırmak bu piyasalarda kalıcığını temin etmek ve özgün özgün tasarımların oluşturulmasını çağın gereği teknolojilerin uygunlanmasını yeni teknolojilerin üretimi ile geleiştirilmesini, değerlendirmesini, tanıtılmasını ve korunmasını sağlamak amacı ile Yönetim Kuruluna bilgi verir, tavsiyelerde bulunur ve rapor hazırlar.

Değişikliklerin Bildirilmesi:
MADDE 27-
 Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-24'te belirtilen) "Yerleşim Yeri DeğişikliK Bildirimi"; geel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25'te belirtilen) "Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi" doldurmak suratiyle, değiikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

 

Şube:

MADDE 28- Derneğin Şubesi yoktur.
 

Yıllık Aidat Tutarı:
MADDE 29- Dernek üyelerinin ödeyecekleri yıllık aidat tutarı Genel Kurul tarafından yasal çerçeve içinde belirlenir.
 

Giriş Aidat Tutarı:
MADDE 30- Dernek üyelerinin giriş aidatı olarak ödeyecekleri yıllık aidat tutarı Genel Kurul tarafından yasal çerçeve içinde belirlenir.
 

Derneğin Gelirleri:
MADDE 31- Derneğin gelir kaynakları;
1. Üye aidatı
2. Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence temsil, konser, spor karşılaşması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.
3. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.
4. Bağışlar ve yardımlar
5. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan oluşur.
Yardım Kabul Edilmeyecekler:
 

MADDE 32- Dernek siyasi partilerden, işçi veya işveren sendikalarından herhangi bir suretle maddi yardım kabul edemez ve adı geçen kuruluşlara yardımda bulunamaz.

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler
 

MADDE 33- Defter tutma esasları;
Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin 2005 yılı için 500 Bin TL’yi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.
Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.
Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.
Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.


Kayıt Usulü
Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.
Tutulacak Defterler
Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.
a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.
Defterlerin Tasdiki
Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.
Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi
İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.
 

Gelir ve Gider Usul:
MADDE 34- Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu belgelerin saklama süresi, özel kanunlarında gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı üzere, beş yıldır. Dernek gelirlerinin alınmasında kullanacak alındı belgesi mevzuatta belirlenen biçim ve ebatta Yönetim Kurulu kararı ile bastırılır.
Bastırılan alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları ile diğer baskı işlerinde kusur bulunup bulunmadığı sayman üyece kontrol edilir. Kontrolde hatalı olduğu ortaya çıkan cilt veya formlar geri verilerek aynı miktarda yenisi bastırılır. Alındı belgeleri, matbaadan sayman üye tarafından bir tutanakla teslim alınır.
Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilir.
Yetki belgelerinin süresi, Yönetim Kurullarının görev süresi ile sınırlıdır. Yeni seçilen Yönetim Kurullarının, yetki belgelerini birinci fıkra esaslarına göre yenilemesi zorunludur. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek Yönetim Kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi Yönetim Kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler Yönetim Kurulu başkanınca, on beş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.
Dernek adına gelir tahsil etmekle yetkili olan kişiler, tahsil ettikleri paraları otuz gün içerisinde dernek saymanına teslim ederler veya derneğin banka hesabına yatırırlar.
Dernek kasasında bulundurulabilecek para miktarı, ihtiyaçlar dikkate alınarak Yönetim Kurulunca belirlenir.
Dernek adına gazete, dergi ve öteki basılı eserler vererek bunlar karşılığında para veya başkaca yardım toplamak yasaktır.
 

Taşınmazların Bildirilmesi
MADDE 34-
Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.
 

Derneğin İlzamı:
MADDE 36-
Yönetim Kurulu üyelerinden ikisinin müşterek imzaları derneği mali konularda ilzam eder. Ancak imzalardan birinin başkan veya başkan vekiline ait olması zorunludur.
 

Gelirlerin Bankaya Yatırılması:
MADDE 37-
Dernek gelirleri bankalara yatırılır. Hangi banka ve bankalardan hesap açtırılacağına Yönetim Kurulu yetkilidir.
 

Derneğin Denetimi:
MADDE 38-
Derneğin yönetim yerleri, müesseseleri ve her çeşit eklentileri defterleri, hesap ve işlemleri, İç İşleri Bakanlığı veya mahalli en büyük mülki amiri tarafından ve kanun hükümleri uyarınca her zaman denetlenebilir.
Denetleme sırasında grevli memurlar tarafından istenecek her türlü defter, belge ve işlemli yazıların dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteminin yerine getirilmesi zorunludur.
 

Derneğin İç Denetim Şekilleri:
MADDE 39-
Dernekte iç denetim esastır. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi Yönetim Kurulu kararı ile bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Her halukarda denetim kurulunun denetim yükümlülük ve görevi devam eder.

BÖLÜM 4

DERNEK TÜZEL KİŞİLİĞİNİN SONA ERMESİ

MADDE 40- Dernek Tüzel Kişiliği
a- Dernek Genel Kurulunun derneğin feshine karar vermesi,
b- Mahkeme kararıyla derneğin feshedilmesi,
c- Mahkeme kararıyla derneğin temelli olarak kapatılması,
d- Derneğin kendiliğinden dağılmış sayılması,
Durumunda sona erer.
 

MADDE 41- Dernek Genel Kurulunca derneğin feshine her zaman karar verilebilir. Genel Kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, Tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması zorunludur. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler 14. madde uyarınca ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üyelerin sayısı ne olursa olsun katılanların üçte iki çoğunluğu ile feshe karar verilebilir.
Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.
 

Derneğin Dağılmış Sayılması:
MADDE 42-
Dernek kuruluş amaç ve koşullarını kaybettiği, acze düştüğü veya Yönetim Kurulunun tüzük gereğince kurulmasına imkan kalmadığı veya 16. maddede belirtilen yeter sayının bulunmaması sebebiyle üst üste iki Genel Kurul toplantısının yapıladığı hallerde, kendiliğinden dağılmış sayılır.
 

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli
MADDE 43-
Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.
Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.
Tasfiye İşlemleri
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Türkiye ayakkabı Sanayicileri Derneği ” ibaresi kullanılır.
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.
 

MADDE 44- Dernek tüzüğünde hüküm bulunmayan durumlarda 5253 sayılı dernekle kanunu, ilgili yönetmelik ve bunlarda kanunla hüküm bulunmayan hallerde Türk kanunu medenisi uygulanır.
 

Derneğin Borçlanma Usulleri
MADDE 45-
Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.
 

MADDE 46- İş bu tüzük 45 maddeden oluşup ayrıca üç de geçici madde vardır.
 

GEÇİCİ MADDE 1- İş bu tüzük 2908 sayılı Dernekler Yasası doğrultusunda hazırlanmış olup, ilk dernek Genel Kurulunun toplanmasına kadar, kuruculardan Recep Ali Yeşil, Hikmet Nazif Kurşunluoğlu, M. Zeki Burgucu, Erdal Nuri Saraç, İlhan Arslan, Hasan Cem Boyner geçici Yönetim Kurulu olarak görevlendirilmişlerdir.

GEÇİCİ MADDE 2- Geçici 1. maddede belirtilen Yönetim Kurulu, Tüzük doğrultusunda dernek çalışmalarını, eksiksiz yerine getirecektir. Derneğe yeni üyelerin kaydı, geçici Yönetim Kurulunun oy birliği ile alacağı kararlarla yapılacaktır.
 

GEÇİCİ MADDE 3- Dernek ilk Genel Kurula kadar, tüzük doğrultusundaki çalışmalarının gerektireceği yazışmalar geçici olarak Dernek Başkanlığına gelen Recep Ali Yeşil’in imzasıyla yapılacaktır.
Recep Ali Yeşil, K.İnci Burgucu, Hikmet Nazif Kurşunluoğlu, M. Zeki Burgucu, Erdal Nuri Saraç, İlhan Arslan, Hasan Cem Boyner, Hasan Yelmen, Mehmet Emin Cankurtaran, Cem Hakko, Erol Kuşgöz, Yaşar Kuşgöz, Atilla Ülkümen, Jak Levi, Muzaffer Cebeci.